Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Pobyt v ČR » Povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu

16. listopad 2006 | autor: Jitka Pechová Poradna pro uprchlíky (PPU) | počet zobrazení: 5600

Povolení k dlouhodobému pobytu Změna účelu pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu

Žádost o tento druh pobytu si můžete podat, pokud na území České republiky pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů a chcete na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu můžete také podat v případě, že zde pobýváte na vízum nad 90 dnů za účelem strpění pobytu a následně zde pobýváte na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu, a pobýváte-li na území nepřetržitě nejméně 3 roky.

Žádost můžete také podat, pokud na území ČR pobýváte jako člen personálu zastupitelského státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR anebo jako jeho rodinný příslušník

Doba platnosti povolení k pobytu: se liší podle jednotlivých účelů pobytu a může být nejméně na dobu 6 měsíců, anebo stanovena maximálně na dobu 1 roku nebo 2 let, např.:

            Žádost se podává na místně příslušném oddělení cizinecké policie příslušné dle místa hlášeného pobytu a to nejdříve 120 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti víza k pobytu nad 90 dnů. Žádost Vám bude vyřízena ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího podání. (Výjimkou je žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem soužití rodiny, kde policie rozhoduje ve lhůtě do 270 dnů ode dne podání žádosti.

K žádosti o udělení víza jste povinen předložit

- cestovní doklad

- doklad potvrzující účel pobytu na území

- doklad o zajištění prostředků k pobytu na území

- doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území

- výpis z evidence Rejstříku trestů ČR (kromě dětí mladších 15 let)

- 2 fotografie

 

K žádosti o povolení k pobytu za účelem zaměstnání jste povinen předložit cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, výpis z evidence Rejstříku trestů ČR, 2 fotografie, rozhodnutí o povolení k zaměstnání nebo o prodloužení povolení k zaměstnání

K žádosti o povolení k pobytu za účelem podnikání jste povinen doložit náležitosti jako pro povolení k dlouhodobému pobytu (viz. výše), potvrzení finančního úřadu ČR o stavu daňových nedoplatků a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že nemáte splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti včetně penále. (Pokud nejste plátcem pojistného, musíte doložit o této skutečnosti potvrzení.) Pokud podnikáte dle živnostenského zákona, musíte předložit živnostenský list nebo koncesní listinu, anebo potvrzení živnostenského úřadu o tom, že splňujete podmínky provozování živnosti.

Pokud je Vaše žádost kladně vyřízena, policie Vám vyznačí povolení k dlouhodobému pobytu formou průkazu, resp. formou štítku vyznačeného do cestovního dokladu, v němž je také vyznačen účel pobytu. Dětem mladším 15 let bez cestovního dokladu se vydá pouze správní rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu.

Správní poplatek za vydání tohoto povolení k pobytu Kč 1.000,--. Děti mladší 15-ti let zaplatí Kč 500,--.

Změna účelu pobytu

Pokud chcete pobývat na území za jiným účelem, než Vám byl povolen, musíte požádat policii o udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu.

Výjimku  tvoří osoby s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny (viz níže), které mohou žádat policii o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem za těchto podmínek:

- po uplynutí 5 let pobytu na území, pokud jste starší 18-ti let, do té doby jste oprávněn pracovat či podnikat za zvýhodněných podmínek oproti jiným cizincům, a to především v tom ohledu, že nemusíte měnit dosavadní účel pobytu k tomu, abyste mohl pracovat

- v případě rozvodu, pokud jste ke dni rozvodu pobýval na území minimálně 2 roky a manželství trvalo minimálně 5 let

- pokud jste pozůstalý po nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, můžete žádat jiný účel pobytu, jestliže jste ke dni úmrtí Vašeho příbuzného pobýval na území nepřetržitě po dobu minimálně 2 let nebo pokud k úmrtí došlo v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. (Toto právo zaniká uplynutím 1 roku od úmrtí.)

                  Pokud jste držitelem povolení pobytu za účelem ochrany můžete o změnu účelu pobytu žádat bez dalších podmínek.

Pokud jste držitelem víza nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, nemůžete žádat o  změnu účelu pobytu.

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice