Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Vzdělávání » Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

13. červenec 2007 | autor: MHMP | počet zobrazení: 26523

Dokument obsahuje informace o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace (uznání platnosti) dokladů o ukončeném stupni vzdělání vydaných zahraničními školami v České republice.

Obsah

Středoškolské vzdělání
Vysokoškolské vzdělání
Právní úprava

Celý text

Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Postup vyřízení věci

Uznání rovnocennosti

Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydá odbor školství MHMP v případech, kdy je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola zřízena a uznána. Pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, předloží žadatel také rámcový obsah vzdělávání oboru, v němž dosažené vzdělání získal.

 

Seznam smluv o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání (doc, 23 kB)

Nostrifikace

Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola zřízena a uznána, odbor školství MHMP rozhoduje o nostrifikaci na základě předloženého originálu zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie. Pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, předloží žadatel také rámcový obsah vzdělávání oboru, v němž dosažené vzdělání získal.

 

Nostrifikační zkouška


V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nepředloží úplné podklady, ze kterých je patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, odbor školství MHMP nařídí nostrifikační zkoušku, jejíž úspěšné složení je předpokladem pro vydání rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikaci).

 

Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání

 

Pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení vydala, popřípadě notářem na území takového státu. K žádosti se současně připojí úředně ověřený překlad dokladů o vzdělání do českého jazyka.

 

Přehled států, se kterými ČR uzavřela smlouvu o uznávání listin bez nutnosti jejich dalšího ověřování (doc, 29 kB)

 

Dohoda mezi vládou České republiky a Slovenské republiky

 

Dne 23. března 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice - Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 33/2001 Sb.

 

Podle čl. 13 shora uvedené dohody "Všechny doklady o vzdělání uvedené v této Dohodě platí na území České republiky a na území Slovenské republiky bez dalšího úředního ověření".

 

Poplatek

 

Výše poplatku za uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraničí je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a činí 200,- Kč.

 

Lhůty k vyřízení

 

po splnění náležitostí 30 - 60 dnů (řídí se správním řádem)

 

Záležitost vyřizuje

 odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy

Adresa:
Mariánské náměstí 2
11000  Praha 1

Telefon:
236001111

Fax:
236007102

email: posta@cityofprague.cz

web: www.praha-mesto.cz

Právní úprava

 

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

vyhláška MŠMT ČR č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 

Smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělávání 

 

  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů   o udělení vědeckých hodností a titulů (Praha, 24.6.1981) -  č. 111/1982 Sb.

 

  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v ČSSR a  v BLR (Praha, 14.4.1982) – č. 43/1983 Sb.

 

  • Dohoda mezi vládou ČSSR a  Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o  vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v ČSSR a v SFRJ (Bělehrad, 12.9.1989) – č. 89/1991 Sb. (platná pro Republiku Slovinsko – č. 52/2000 Sb.m.s. (mezinárodních smluv), považována za platnou pro Republiku Bosna a Hercegovina, neplatná pro Chorvatskou republiku – č. 56/2000 Sb.m.s., pro Republiku Makedonie – č. 59/2000 Sb.m.s.  a Svazovou Republiku Jugoslávii – č. 99/2002 Sb.m.s.)

 

  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o  vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v ČSSR a MLR (Praha, 11.10.1989) – č. 327/1990 Sb.

 

  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Polské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a udělení vědeckých hodností a titulů, vydávaných v ČSSR a PLR (Varšava, 16.12.1987) – č. 122/1991 Sb.

 

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice (Praha, 23.3.2001) – publ. v seš. 5/2001 Věstníku MŠMT a č. 33/2001 Sb.m.s.

 

  • Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v ČSSR a ve Sovětském svazu socialistických republik (Praha, 6.6.1972) – č.123/1973 Sb. – neplatný pro Ruskou federaci (č. 119/2002 Sb.m.s.), Ukrajinu, Lotyšsko, Estonsko, Uzbekistán, Kazachstán, Bělorusko, není považován za platný ve vztazích s Arménií, Litvou a Kyrgyzstánem, nedořešeno s Moldavskem, Ázerbájdžánem, Tádžikistánem, Gruzií a Turkmenistánem

 

Přehled států, se kterými Česká republika uzavřela smlouvu o uznávání listin bez nutnosti jejich dalšího ověřování 

 

 

stát

 

úmluva publikována ve Sbírce

 

článek

 

Afganistan

 

44/83 Sb.

 

14

 

Albánie

 

97/60 Sb.

 

12

 

Alžírsko

 

17/84 Sb.

 

17

 

Belgie

 

59/86 Sb.

 

13

 

Bulharsko

 

3/78 Sb.

 

10

 

Francie

 

83/85 Sb.

 

18

 

Itálie

 

508/90 Sb.

 

13

 

Jemenská LDR

 

76/90 Sb.

 

14

 

Jugoslávie

 

207/64 Sb.

 

15

 

platí pro Republiku Slovinsko (č. 52/2000 Sb.m.s), Chorvatskou republiku (č. 6/2000 Sb.m.s.), Republiku Makedonie (č. 59/2000 Sb.m.s.), Svazovou republiku Jugoslávii (č. 99/2002 Sb.m.s.), považována za platnou pro Republiku Bosna a Hercegovina

Korejská LDR

 

93/89 Sb.

 

8

 

Kuba

 

80/81 Sb.

 

13

 

Kypr

 

96/83 Sb.

 

14

 

Maďarsko

 

63/90 Sb.

 

15

 

Mongolsko

 

106/78 Sb.

 

15

 

Polsko

 

42/89 Sb.  + 206/89 Sb.

 

15

 

Rumunsko

 

1/96 Sb.

 

23

 

Rakousko

 

9/63 Sb.

 

21

 

Řecko

 

102/83 Sb.

 

14

 

Slovensko

 

209/93 Sb.

 

4

 

Sýrie

 

8/86 Sb.

 

19

 

Španělsko

 

6/89 Sb.

 

11

 

SSSR

 

95/83 Sb.

 

11

 

platí pro, Ruskou federaci, Bělorusko, považována za platnou ve vztazích s Kyrgyzstánem, (č. 119/2002 Sb.m.s.), neplatí pro Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Ukrajinu (č. 123/2002 Sb.m.s), Uzbekistán a Kazachstán, není považována za platnou ve vztazích s Arménií, nedořešeno s Moldavskem, Ázerbájdžánem, Tádžikistánem, Gruzií a Turkmenistánem

Švýcarsko

 

9/28 Sb.

 

6

 

Ukrajina

 

123/2002 Sb.m.s.

 

18

 

Vietnam

 

98/84 Sb.

 

13

 

 

 

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice